URBANO ŠUMARSTVO

Urbane zelene površine uvelike doprinose uravnoteženom pejsažu u čijem je središtu čovjek i kao takve predstavljaju jedan od najvažnijih aspekata prostora. Razvoj gospodarstva, raspored i kretanje stanovništva, različiti oblici onečišćenja, pritisak širenja izgrađenih površina, prometa i drugih sastavnica prostora postaju sve agresivniji pa obzirom na navedeno značajnija postaje i naša odgovornost pri očuvanju i planiranju urbanog zelenila.

Planiranje i sustavno praćenje stanja urbanih zelenih površina ima nekoliko ciljeva:

 • kontrolirati i spriječiti negativne utjecaje čovjeka kako bi se smanjila degradacija i gubitak zelenih površina
 • kontrolirati i uspostaviti ravnotežu između izgrađenih i neizgrađenih površina grada
 • olakšati upravljanje te omogućiti efikasniju zaštitu i praćenje razvoja javnih zelenih površina
 • planirati ekološki prihvatljive metode i načine gospodarskog, ali i prostornog razvoja

USLUGE KOJE NUDIMO:

1. IZRADA ELABORATA URBANIH ZELENIH POVRŠINA
2. IZRADA STUDIJA ZDRAVSTVENOG STANJA I STABILNOSTI STABALA
3. IZRADA INFORMACIJSKIH SUSTAVA ZELENIH POVRŠINA
4. KONZULTANTSKE USLUGE IZ PODRUČJA URBANOG ŠUMARSTVA

1. IZRADA ELABORATA URBANIH ZELENIH POVRŠINA

Zelene površine u urbanim sredinama karakteriziraju velika varijabilnost tla, zbijenost i modificirana struktura, izloženost većoj razini štetnih tvari, smanjena aeracija i drenaža vode. Kako bi se smanjila degradacija i gubitak zelenih površina njegove raznolikosti potrebno je uspostaviti ravnotežu između izgrađenih i neizgrađenih površina.

Cilj izrade dendroloških elaborata urbanih zelenih površina je odrediti ukupnu površinu javnih zelenih površina ili zelene površine od interesa, odrediti omjer površina između izgrađenih i neizgrađenih površina, odrediti duljine drvoreda te identificirati i evidentirati biljne vrste koje se nalaze na području od interesa te odrediti odnos debljinskih razreda drvenastih vrsta. Na temelju dobivenih rezultata moguće je odrediti direktnu iskoristivost, upotrebljivost i koristi od javnog gradskog zelenila. Elaborat urbanih zelenih površina daje pregled postojećeg stanja, te služi kao podloga za planiranje budućih zahvata i donošenja odluka vezanih za održivo planiranje i gospodarenje zelenim površinama.

Izrada elaborata urbanih zelenih površina uključuje:

 1. Određivanje veličine urbanih zelenih površina - direktnim mjerenjem na terenu odrediti položaj i geometriju objekta od interesa; upotreba GPS tehnika i daljinskih istraživanja.
 2. Određivanje lokacije urbanih zelenih površina - određivanje položaja urbanih zelenih površina s ciljem ublažavanja nepovoljnih prirodnih uvjeta (biotskih i abiotskih čimbenika) te propisivanje smjernica održavanja zelenila s obzirom na položaj u prostoru.
 3. Identifikaciju biološke raznolikosti područja od interesa - identifikacija, izrada evidencije vegetacije na određenom području te direktna izmjera drvenastih vrsta na terenu.

2. IZRADA STUDIJA ZDRAVSTVENOG STANJA I STABILNOSTI STABALA

Zelene površine imaju nezamjenjivu ulogu u očuvanju kvalitete života u urbanim sredinama. Jedna od najvažnijih sastavnica zelenih površina su stabla. Njihov značaj očituje se kroz ekološku, estetsku, kulturnu i ekonomsku vrijednost.

Cilj izrade studija zdravstvenog stanja i stabilnost stabala je prikazati stablo u cjelini odnosno promatrati utjecaj stresa na adaptivni razvoj stabla ili grupe stabala. Vizualnom kontrolnom metodom u prvom se redu pruža pregled vitalnosti, simptoma oboljenja i grešaka na deblu odnosno prepoznavanja vanjskih utjecaja na temelju kojih se mogu prosuditi unutrašnje promjene, ali i oštećenja koja utječu na statiku stabla. Krajnji cilj studije je pravilno vrednovanje dviju komponenti: vitalnosti i statike stabla odnosno grupe stabala na temelju kojih se određuju daljnje mjere njege. Učinkovitom zaštitom stabala osigurava se povećana sigurnost prometne mreže cesta i pješačkih staza te se doprinosi općekorisnim funkcijama stabla kao jedinke ili grupe stabala na urbanim zelenim površinama.

Izrada studije zdravstvenog stanja i vitalnosti stabala temelji se na znanstveno priznatoj i utemeljenoj vizualno kontrolnoj metodi (VKM) koja pruža visok stupanj pravne sigurnosti, a uključuje:

 1. Terenski pregled i prikupljanje informacija na željenom stablu ili grupi stabala- identifikacija i direktna izmjera drvenaste vegetacije na terenu
 2. Utvrđivanje biološke funkcije i kriterija koji utječu na cjelokupnu sliku stabla ili grupe stabala od interesa- procjena vitalnost na temelju lisne mase i izbojne snage, utvrđivanje i identifikacija biotskih čimbenika koji utječu na zdravstveno stanje i vitalnost stabala
 3. Utvrđivanje mehaničke funkcije i kriterija koji utječu na cjelokupnu sliku stabla ili grupe stabala od interesa- procjena sigurnosti od loma na temelju grešaka drva i ostalih anomalija oblika te procjena same stabilnosti stabla.

Osim povećanja biološke raznolikosti i podizanja estetske vrijednosti prostora stabla utječu i na poboljšanje mikroklimatskih uvjeta u urbanim sredinama, štite od negativnih utjecaja zračnih onečišćenja, buke, vjetra i sl. Uspješan uzgoj stabala u posebnim stanišnim uvjetima ovisi o ispravnoj analizi stanišnih uvjeta, pripremi za njihovu sadnju, izboru vrsta, ali i o umijeću održavanja.

3. IZRADA INFORMACIJSKIH SUSTAVA ZELENIH POVRŠINA

KATASTAR URBANIH ZELENIH POVRŠINA

Cilj izrade katastra ovakvog tipa je olakšati upravljanje urbanih zelenilom željenog područja, omogućiti efikasnu zaštitu i praćenje razvoja javnih zelenih površina, upoznavanje šire javnosti s kulturnim identitetom urbanog zelenila te mogućnosti njegovog održivog i racionalnog korištenja. Katastar urbanih zelenih površina također može poslužiti kao podloga pri projektiranju, planiranju i oblikovanju pejsažnih prostora kod velikih građevinskih zahvata te kao podloga za stvaranje umjetničkih intervencija u prostoru.

Izrada obuhvaća:

 1. Terenski obilazak (pregled) i prikupljanje informacija na obuhvaćenom području od strane stručnjaka;
 2. Identifikaciju vegetacije, određivanje zaštićenih vrsta te vizualno kontrolnu procjenu zdravstvenog stanja drvenastih biljaka;
 3. Analiza zelenih površina te ocjenjivanje osjetljivosti određenih vrsta stabala na zagađenje;
 4. Analiza i unošenje prikupljenih podataka u sustav koji omogućuje digitalni kartografski prikaz urbane vegetacije (zelenila) sa osnovnim podatcima i rezultatima vizualne procjene te potrebnih mjera sanacije pojedine biljke.

Katastar urbanih zelenih površina predstavlja jedinstveni internetski portal koji omogućuje kartografski pregled te jednostavan pristup prostornim informacijama.

4. KONZULTANTSKE USLUGE IZ PODRUČJA URBANOG ŠUMARSTVA

Priprema i provedba projekata sufinanciranih iz EU fondova. Usluge pripreme kompletne natječajne i projektno-tehničke dokumentacije za potrebe prijave projekata na natječaje iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova.

KONTAKT

Pošaljite nam upit:

Popunjavanjem i slanjem ovog obrasca dajete privolu trgovačkom društvu Salix Plan d.o.o. Čalogovićeva 11, 10010 Zagreb (dalje: Salix Plan) kao voditelju obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) da prikuplja i obrađuje Vaše podatke (ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona) za potrebe odgovora na upit. Vaši osobni podaci koje ste nam dostavili (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona) koristit će se isključivo za odgovor na upit za što ste nam prethodno dali Vašu privolu. Za više informacija upućujemo Vas na: "Zaštita privatnosti"