PODMJERA 8.6. FI

FINANCIJSKI INSTRUMENTI U RURALNOM RAZVOJU RH

Financijski instrumenti (FI) su oblik financiranja Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (PRR) za financijski održive projekte, i to putem zajmova/kredita i jamstva.

Financijski instrumenti Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. su:

 • Mikro zajmovi za ruralni razvoj
 • Mali zajmovi za ruralni razvoj
 • Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj
 • Investicijski krediti za ruralni razvoj

Svrha financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. je potaknuti i podržati rast i razvoj poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora kroz povoljnije uvjete financiranja (niže kamatne stope, niže naknade, duži rokovi otplate i veća mogućnost počeka).

Financijski instrumenti financiranju sljedeće tipove operacija iz PRR 2014.-2020. godine:

 • 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
 • 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
 • 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije
 • 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
 • 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
 • 6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
 • 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
 • 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Osim povoljnijih uvjeta financiranja, FI PRR omogućuju financiranje nekih vrsta troškova koji nisu prihvatljivi za financiranje putem bespovratnih sredstava (primjerice: financiranje obrtnih sredstava, kupnje živih životinja, rabljene opreme, jednogodišnjeg bilja…).

Model provedbe FI PRR omogućava bržu obradu zahtjeva krajnjih primatelja (bržu od one pri dodjeli bespovratnih sredstava PRR).

Prihvatljiv korisnik u okviru Mjere 4. i 6. je:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
 • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije),
 • zadruga (također uključujući proizvođačke organizacije).

Prihvatljiv korisnik u okviru Mjere 8 u sektoru šumarstva je:

 • MSP koji je šumoposjednik, fizička ili pravna osoba privatnog prava – vlasnik i/ili posjednik šume upisan u upisnik šumoposjednika, udruga šumoposjednika i izvoditelj šumarskih radova koji je fizička ili pravna osoba koja je registrirana za izvođenje šumarskih radova te je u postupku licenciranja potvrđena kao kvalificirana i poslovno sposobna za njihovo izvođenje

MIKRO I MALI ZAJMOVI

Financijski instrumenti Mikro zajmovi za ruralni razvoj i Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog gospodarstva, te su sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Cilj Financijskih instrumenata je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa, te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Osnovne karakteristike zajmova za ruralni razvoj:

Osnovni uvjeti Mikro zajmovi za ruralni razvoj Mali zajmovi za ruralni razvoj
Najniži iznos zajma Kunska protuvrijednost 1.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva Kunska protuvrijednost 25.000,01 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva
Najviši iznos zajma Kunska protuvrijednost 25.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva Kunska protuvrijednost 50.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva
Rok otplate od 1 godine do 5 godina uključujući poček od 1 godine do 10 godina uključujući poček
Poček do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine

Visina kamatne stope ovisi o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave koja je predmet ulaganja:

Indeks razvijenosti Kamatna stopa
I., II., III., IV. skupina jedinica lokalne samouprave 0,5%
V., VI.,VII., VIII. skupina jedinica lokalne samouprave 1,0%

Financijske instrumente PRR nije moguće u sklopu iste investicije kombinirati s bespovratnim sredstvima i/ili drugim financijskim instrumentima sufinanciranim iz bilo kojeg od ESI fondova.

Financijski instrumenti stupaju na snagu danom donošenja i vrijede do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

INVESTICIJSKI KREDITI ZA RURALNI RAZVOJ

„Investicijski krediti za ruralni razvoj“ je financijski instrument koji je sufinanciran iz izvora Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i izvora nacionalnog doprinosa (50%) te iz izvora poslovne banke (50%) iz kojeg se financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika koji djeluju u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru.

Osnovne karakteristike Investicijskih kredita za ruralni razvoj:

KRAJNJI PRIMATELJI Poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva
NAMJENA KREDITA Ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinoj podmjeri PRR. Financiranje obrtnih sredstava povezanih s ulaganjem (do 30% iznosa prihvatljivih troškova ulaganja ili 200.000 EUR, ovisno o tome koje je iznos viši)
NAJNIŽI IZNOS KREDITA 50.001 EUR u kunskoj protuvrijednosti
NAJVIŠI IZNOS KREDITA 1 milijun EUR u kunskoj protuvrijednosti
ROKOVI OTPLATE Do 15 godina, uključivši do 3 godine počeka, odnosno do 5 godina počeka za trajne nasade. Rok korištenja kredita do 18 mjeseci.
VALUTA KREDITA U kunama ili u kunama s valutnom klauzulom.
KAMATNA STOPA ZA KRAJNJEG KORISNIKA Prosjek zbroja kamatne stope na dio Programskog doprinosa (0%) i kamatne stope na dio kredita iz sredstava poslovne banke (prema ponudi u javnoj nabavi).
*Kamatna stopa je fiksna za cijelo vrijeme otplate kredita.

DODANA VRIJEDNOST: Niža efektivna cijena financiranja, što se ostvaruje kroz nisku kamatnu stopu te oslobođenje od plaćanja naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita.

Vlastito učešće korisnika kredita u investiciji iznosi u pravilu 10% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a moguće je financirati i do 100% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a sve sukladno procjeni poslovne banke.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na info@salix-plan.hr ili broj telefona 01/7890-990.

Izvori:
Program ruralnog razvoja (https://ruralnirazvoj.hr/financijski-instrumenti-za-ruralni-razvoj/osnovne-informacije)
HAMAGBICRO ((https://hamagbicro.hr/wp-content/uploads/2018/09/Financijski-instrument-Mikro-i-mali-zajmovi-za-ruralni-razvoj.pdf)
HBOR (https://www.hbor.hr/kreditni_program/investicijski-krediti-za-ruralni-razvoj/#contacts)

Povratak na vrh

TIP OPERACIJE 8.6.1.
NABAVA STROJEVA I OPREME ZA RADOVE U ŠUMARSTVU

Ukoliko ste licencirani izvoditelj radova u šumarstvu, šumoposjednik ili predstavnik udruge šumoposjednika i želite obnoviti svoju šumsku mehanizaciju ili želite uvesti nove tehnologije u radove pridobivanja drva te želite povećati svoje proizvodne i uslužne kapacitete, iskoristite ovu mjeru!

Visina bespovratne potpore koja se dodjeljuje kroz ovu mjeru je minimalno 5.000 eura, a maksimalno 700.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore iznosi 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi korisnici u sklopu ove mjere su šumoposjednici; udruženja šumoposjednika te obrti, mikro, mala i srednja poduzeća (licencirani izvoditelj radova u šumarstvu).

Natječaj za tip operacije 8.6.1. Programa Ruralnog razvoja - U NAJAVI.

Prihvatljivi troškovi:

Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu, privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumsko uzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.);

Opći troškovi - troškovi pripreme troškovi pripreme natječajne i projektno-tehničke dokumentacije; elaborata; glavnog projekta; studije utjecaja na okoliš; stručnog nadzora izgradnje.

Detaljan popis svih prihvatljivih troškova možete pronaći OVDJE.

Za sve dodatne informacije i provjeru da li ste prihvatljiv prijavitelj na ovu mjeru, obratite nam se na info@salix-plan.hr ili broj telefona 01/7890-990.

NAŠE REFERENCE ZA TIP OPERACIJE 8.6.1.

Dosad smo našim klijetima osigurali ukupno 15,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava za nabavku mehanizacije, transportne i proizvodne opreme, a neki od naših zadovoljnih klijenata su ILIĆ-ŠUMARSTVO d.o.o., ŠUMARSTVO VIS d.o.o., Uslužno, prijevozničko trgovački obrt BENŠAK, Mali logging d.o.o., FOREST - obrt za šumarske usluge, trgovinu i prijevoz, Šumarske usluge-obrt, vl. Božo Žilić, PVN Trade d.o.o., Promet Jurić d.o.o., Obrt za šumarske usluge „MANDA“, KLEK COMMERCE d.o.o. i drugi.

Povratak na vrh

TIP OPERACIJE 8.6.2.
MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PREDINDUSTRIJSKOJ PRERADI DRVA

Ukoliko se bavite predindustrijskom preradom drva i želite obnoviti svoju proizvodnu tehnologiju te povećati svoje proizvodne kapacitete ili uvesti nove tehnologije u svoje sustav proizvodnje iskoristite ovu mjeru!

Visina bespovratne potpore koja se dodjeljuje kroz ovu mjeru je minimalno 5.000 eura, a maksimalno 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti za predindustrijsku preradu drva. Intenzitet potpore iznosi 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekt. Prihvatljivi korisnici u sklopu ove mjere su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za preradu drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, koja su u zadnje dvije godine koje prethode godini u kojoj se podnosi zahtjev za potporu prerađivala do 10.000 m3 godišnje.

Natječaj za tip operacije 8.6.2. Programa Ruralnog razvoja - U NAJAVI.

Prihvatljivi troškovi:

Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile); za proizvodnju peleta i briketa; informacijsko-komunikacijska tehnologija; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu proizvoda od drva (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.);

Nematerijalni troškovi koji pokrivaju kupnju i razvoj računalnih programa.

Opći troškovi - troškovi pripreme troškovi pripreme natječajne i projektno-tehničke dokumentacije; elaborata; glavnog projekta; studije utjecaja na okoliš; stručnog nadzora izgradnje.

Detaljan popis svih prihvatljivih troškova možete pronaći OVDJE.

Za sve dodatne informacije i provjeru da li ste prihvatljiv prijavitelj na ovu mjeru, obratite nam se na info@salix-plan.hr ili broj telefona 01/7890-990.

NAŠE REFERENCE ZA TIP OPERACIJE 8.6.2.

Dosad smo našim klijetima osigurali ukupno 339.554 kuna bespovratnih sredstava za nabavku proizvodne opreme, a neki od naših zadovoljnih klijenata su KUŠANIĆ d.o.o..

Povratak na vrh

KONTAKT

Pošaljite nam upit:

Popunjavanjem i slanjem ovog obrasca dajete privolu trgovačkom društvu Salix Plan d.o.o. Čalogovićeva 11, 10010 Zagreb (dalje: Salix Plan) kao voditelju obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) da prikuplja i obrađuje Vaše podatke (ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona) za potrebe odgovora na upit. Vaši osobni podaci koje ste nam dostavili (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona) koristit će se isključivo za odgovor na upit za što ste nam prethodno dali Vašu privolu. Za više informacija upućujemo Vas na: "Zaštita privatnosti"