PODMJERA 8.6. FI

FINANCIJSKI INSTRUMENTI U RURALNOM RAZVOJU RH

Financijski instrumenti (FI) su oblik financiranja Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (PRR) za financijski održive projekte, i to putem zajmova/kredita i jamstva.

Financijski instrumenti Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. su:

 • Mikro zajmovi za ruralni razvoj
 • Mali zajmovi za ruralni razvoj
 • Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj
 • Investicijski krediti za ruralni razvoj

Svrha financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. je potaknuti i podržati rast i razvoj poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora kroz povoljnije uvjete financiranja (niže kamatne stope, niže naknade, duži rokovi otplate i veća mogućnost počeka).

Financijski instrumenti financiranju sljedeće tipove operacija iz PRR 2014.-2020. godine:

 • 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
 • 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
 • 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije
 • 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
 • 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
 • 6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
 • 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
 • 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Osim povoljnijih uvjeta financiranja, FI PRR omogućuju financiranje nekih vrsta troškova koji nisu prihvatljivi za financiranje putem bespovratnih sredstava (primjerice: financiranje obrtnih sredstava, kupnje živih životinja, rabljene opreme, jednogodišnjeg bilja…).

Model provedbe FI PRR omogućava bržu obradu zahtjeva krajnjih primatelja (bržu od one pri dodjeli bespovratnih sredstava PRR).

Prihvatljiv korisnik u okviru Mjere 4. i 6. je:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
 • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije),
 • zadruga (također uključujući proizvođačke organizacije).

Prihvatljiv korisnik u okviru Mjere 8 u sektoru šumarstva je:

 • MSP koji je šumoposjednik, fizička ili pravna osoba privatnog prava – vlasnik i/ili posjednik šume upisan u upisnik šumoposjednika, udruga šumoposjednika i izvoditelj šumarskih radova koji je fizička ili pravna osoba koja je registrirana za izvođenje šumarskih radova te je u postupku licenciranja potvrđena kao kvalificirana i poslovno sposobna za njihovo izvođenje

MIKRO I MALI ZAJMOVI

Financijski instrumenti Mikro zajmovi za ruralni razvoj i Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog gospodarstva, te su sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Cilj Financijskih instrumenata je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa, te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Osnovne karakteristike zajmova za ruralni razvoj:

Osnovni uvjeti Mikro zajmovi za ruralni razvoj Mali zajmovi za ruralni razvoj
Najniži iznos zajma Kunska protuvrijednost 1.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva Kunska protuvrijednost 25.000,01 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva
Najviši iznos zajma Kunska protuvrijednost 25.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva Kunska protuvrijednost 50.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva
Rok otplate od 1 godine do 5 godina uključujući poček od 1 godine do 10 godina uključujući poček
Poček do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine

Visina kamatne stope ovisi o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave koja je predmet ulaganja:

Indeks razvijenosti Kamatna stopa
I., II., III., IV. skupina jedinica lokalne samouprave 0,5%
V., VI.,VII., VIII. skupina jedinica lokalne samouprave 1,0%

Financijske instrumente PRR nije moguće u sklopu iste investicije kombinirati s bespovratnim sredstvima i/ili drugim financijskim instrumentima sufinanciranim iz bilo kojeg od ESI fondova.

Financijski instrumenti stupaju na snagu danom donošenja i vrijede do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

INVESTICIJSKI KREDITI ZA RURALNI RAZVOJ

„Investicijski krediti za ruralni razvoj“ je financijski instrument koji je sufinanciran iz izvora Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i izvora nacionalnog doprinosa (50%) te iz izvora poslovne banke (50%) iz kojeg se financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika koji djeluju u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru.

Osnovne karakteristike Investicijskih kredita za ruralni razvoj:

KRAJNJI PRIMATELJI Poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva
NAMJENA KREDITA Ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinoj podmjeri PRR. Financiranje obrtnih sredstava povezanih s ulaganjem (do 30% iznosa prihvatljivih troškova ulaganja ili 200.000 EUR, ovisno o tome koje je iznos viši)
NAJNIŽI IZNOS KREDITA 50.001 EUR u kunskoj protuvrijednosti
NAJVIŠI IZNOS KREDITA 1 milijun EUR u kunskoj protuvrijednosti
ROKOVI OTPLATE Do 15 godina, uključivši do 3 godine počeka, odnosno do 5 godina počeka za trajne nasade. Rok korištenja kredita do 18 mjeseci.
VALUTA KREDITA U kunama ili u kunama s valutnom klauzulom.
KAMATNA STOPA ZA KRAJNJEG KORISNIKA Prosjek zbroja kamatne stope na dio Programskog doprinosa (0%) i kamatne stope na dio kredita iz sredstava poslovne banke (prema ponudi u javnoj nabavi).
*Kamatna stopa je fiksna za cijelo vrijeme otplate kredita.

DODANA VRIJEDNOST: Niža efektivna cijena financiranja, što se ostvaruje kroz nisku kamatnu stopu te oslobođenje od plaćanja naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita.

Vlastito učešće korisnika kredita u investiciji iznosi u pravilu 10% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a moguće je financirati i do 100% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a sve sukladno procjeni poslovne banke.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na info@salix-plan.hr ili broj telefona 01/7890-990.

Izvori:
Program ruralnog razvoja (https://ruralnirazvoj.hr/financijski-instrumenti-za-ruralni-razvoj/osnovne-informacije)
HAMAGBICRO ((https://hamagbicro.hr/wp-content/uploads/2018/09/Financijski-instrument-Mikro-i-mali-zajmovi-za-ruralni-razvoj.pdf)
HBOR (https://www.hbor.hr/kreditni_program/investicijski-krediti-za-ruralni-razvoj/#contacts)

Povratak na vrh

TIP OPERACIJE 8.6.1.
NABAVA STROJEVA I OPREME ZA RADOVE U ŠUMARSTVU

Ukoliko ste licencirani izvoditelj radova u šumarstvu, šumoposjednik ili predstavnik udruge šumoposjednika i želite obnoviti svoju šumsku mehanizaciju ili želite uvesti nove tehnologije u radove pridobivanja drva te želite povećati svoje proizvodne i uslužne kapacitete, iskoristite ovu mjeru!

Visina bespovratne potpore koja se dodjeljuje kroz ovu mjeru je minimalno 5.000 eura, a maksimalno 700.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore iznosi 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi korisnici u sklopu ove mjere su šumoposjednici; udruženja šumoposjednika te obrti, mikro, mala i srednja poduzeća (licencirani izvoditelj radova u šumarstvu).

ZATVOREN je natječaj za tip operacije 8.6.1 „MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PRIDOBIVANJU DRVA I ŠUMSKOUZGOJNIM RADOVIMA“

Prihvatljivi troškovi:

Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu, privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumsko uzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.);

Opći troškovi - troškovi pripreme troškovi pripreme natječajne i projektno-tehničke dokumentacije; elaborata; glavnog projekta; studije utjecaja na okoliš; stručnog nadzora izgradnje.

Detaljan popis svih prihvatljivih troškova možete pronaći OVDJE.

Za sve dodatne informacije i provjeru da li ste prihvatljiv prijavitelj na ovu mjeru, obratite nam se na info@salix-plan.hr ili broj telefona 01/7890-990.

NAŠE REFERENCE ZA TIP OPERACIJE 8.6.1.

Dosad smo našim klijetima osigurali ukupno 88 milijuna kuna bespovratnih sredstava za nabavku mehanizacije, transportne i proizvodne opreme, a neki od naših zadovoljnih klijenata su ILIĆ-ŠUMARSTVO d.o.o., ŠUMARSTVO VIS d.o.o., Uslužno, prijevozničko trgovački obrt BENŠAK, Mali logging d.o.o., FOREST - obrt za šumarske usluge, trgovinu i prijevoz, Šumarske usluge-obrt, vl. Božo Žilić, PVN Trade d.o.o., Promet Jurić d.o.o., Obrt za šumarske usluge „MANDA“, KLEK COMMERCE d.o.o. i drugi.

Povratak na vrh

TIP OPERACIJE 8.6.2.
MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PREDINDUSTRIJSKOJ PRERADI DRVA

Ukoliko se bavite predindustrijskom preradom drva i želite obnoviti svoju proizvodnu tehnologiju te povećati svoje proizvodne kapacitete ili uvesti nove tehnologije u svoje sustav proizvodnje iskoristite ovu mjeru!

ZATVOREN je natječaj za tip operacije 8.6.2 „MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PREDINDUSTRIJSKOJ PRERADI DRVA“

Tko se može prijaviti ?

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i zadruge u rangu mikro, malog i srednjeg poduzeća. Korisnik mora biti registriran za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda. Obrtu mora područje C, odjeljak 16 biti pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru, a pravnim osobama mora biti glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku. Korisnik mora dokazati da ulazna količina drvne sirovine – oblovine u zadnje dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za potporu nije bila veća od 10.000 m³ godišnje.

Koja je visina i intenzitet potpore ?

Visina bespovratne potpore iznosi minimalno 10.000 eura, a maksimalno 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore je do 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Koja su ulaganja prihvatljiva ?

 1. kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (strojevi i oprema za manipulaciju i skladištenje oblog drva na stovarištu i njegovu pripremu za piljenje, strojevi za primarnu pilansku obradu drva (za piljenje oblog drva), strojevi za sekundarnu pilansku obradu drva (za daljnju obradu piljenog drva), oprema za manipulaciju, mjerenje, razvrstavanje, evidenciju i slaganje piljene građe, strojevi, alati, uređaji i oprema za proizvodnju blanjanog drva i drugih drvnih proizvoda, radni alati, uređaji za pripremu i održavanje radnih alata, uređaji i oprema za transport sitnog i krupnog drvnog ostatka),
 2. kupnja strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva (briketirke, peletirke itd.),
 3. instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva,
 4. izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata te novu i rabljenu opremu za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda,
 5. opći troškovi,
 6. nematerijalna ulaganja.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Detaljan popis svih prihvatljivih troškova možete pronaći OVDJE.

Naše usluge

Salix plan d.o.o. pruža usluge savjetovanja i pripreme projekata za ostvarivanje potpora iz EU fondova u šumarstvu i drvnoj industriji. Nudimo usluge izrade cjelokupne projektne dokumentacije što uključuje pripremu dokumentacije za natječaj, izradu poslovnog plana te provedbu projekta.

Za sve dodatne informacije i provjeru da li ste prihvatljiv prijavitelj na ovu mjeru, obratite nam se na info@salix-plan.hr ili broj telefona 01/7890-990.

NAŠE REFERENCE ZA TIP OPERACIJE 8.6.2.

Dosad smo našim klijetima osigurali ukupno 339.554 kuna bespovratnih sredstava za nabavku proizvodne opreme, a neki od naših zadovoljnih klijenata su KUŠANIĆ d.o.o..

Povratak na vrh

KONTAKT

Pošaljite nam upit:

Popunjavanjem i slanjem ovog obrasca dajete privolu trgovačkom društvu Salix Plan d.o.o. Čalogovićeva 11, 10010 Zagreb (dalje: Salix Plan) kao voditelju obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) da prikuplja i obrađuje Vaše podatke (ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona) za potrebe odgovora na upit. Vaši osobni podaci koje ste nam dostavili (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona) koristit će se isključivo za odgovor na upit za što ste nam prethodno dali Vašu privolu. Za više informacija upućujemo Vas na: "Zaštita privatnosti"